PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350
Objednat se

DOSPĚLÍ


Individuální terapie

PSYCHOTERAPIE

OBJEDNAT SE

Jsme soukromá psychologická a terapeutická poradna. Nespolupracujeme s pojiťovnami. Díky tomu Vám nabízíme termín do týdne.

Cena psychoterapie je 1000 Kč. 

Ukazuje se, že prospěch z psychoterapie může mít každý. Je to něco, co si zasloužíme všichni, protože psychoterapie podporuje náš rozvoj, naši tvořivost, naši schopnost žít život, se kterým a ve kterém se cítíme být spokojení.

Všechna lidská trápení je možné díky psychoterapii zvládnout. Pokud tedy člověk chce. Chcete? OBJEDNEJTE SE k nám do poradny.

Psychoterapie je určena pro každého člověka, v jehož životě se objevily starosti a trápení, která jsou pro něj příliš vyčerpávající či neúnosná, a chtěl by svoji situaci zlepšit. V psychoterapii se člověk učí otevřenosti, dovednosti vnímat sebe i druhé, a projevovat se tak, aby se mezi druhými uplatnil a zároveň mohl zažívat radost z toho, kým je. Psychoterapii lze popsat jako léčbu komunikací a její podstatou je dialog terapeuta s klientem. V tomto dialogu terapeut podněcuje klienta k novým způsobům uvažování o problémech a k novým formám komunikace. Terapeut vždy zachovává respekt k individualitě klienta, jeho osobnosti, zkušenostem a schopnostem. Svého terapeuta si můžete vybrat z týmu Poradny Praha.

V dialogu, resp. rozhovoru klient objevuje nové pohledy na sebe, svůj život, dochází k novým poznáním a nalézá nová řešení životních situací. Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si jeho problémy v nových souvislostech, vidět situace novým způsobem, nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům vlastního myšlení, cítění a chování.

Terapeut je odborníkem na vedení rozhovoru, který je klientovi užitečný. Průběh, obsah a cíle terapeutických setkávání si klient s terapeutem vždy společně dojednávají tak, aby terapie byla ušita klientovi přesně na míru a aby byl klient s výsledky terapie spokojen. Terapeut je připraven člověku nejen naslouchat, ale i být průvodcem a společníkem při hledání možností a řešení, které je nejlepší pro toho konkrétního člověka.

Do psychoterapie nejčastěji přicházejí lidé, kteří se dostali do nepříznivé osobní situace a chtějí ve svém životě něco změnit. Nejčastěji lidi do psychoterapie přivádí:

Píšeme pro Vás také krátké a srozumitelné texty z oblasti psychologie a psychoterapie. Podívejte se na náš BLOG

Do individuální psychoterapie mohou patřit prvky krizové intervence.

Krize je stav vyvolaný náhlou, vysoce stresující situací, s níž se postižený nedokáže vyrovnat. Krizi vyvolává nejčastěji ztráta blízké osoby (rozvodem, rozchodem, úmrtím), ztráta zaměstnání nebo zhoršení společenského postavení, ohrožení zdraví (např. úrazem, vážnou nemocí) apod. Krize může být vyvolána i událostmi, které si člověk přál (sňatek, povýšení v práci, narození dítěte, přestěhování do ciziny). Každý člověk je jinak citlivý, někteří lidé zvládnou sami velké rány osudu, jiní potřebují pomoc i při menších krizových situacích (např. hádka s partnerem, příchod nového kolegy do práce apod.). Nikdo, ani odborník, nemůže tedy nikomu předepisovat, kdy má člověk na krizi nárok a kdy ne.

Krizová intervence je odborná metoda pomoci klientovi v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Snaží se minimalizovat pocity ohrožení klienta, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby krize vyústila v jeho osobnostní růst a integritu a aby se předešlo negativním následkům a chronifikaci krize.

Terapueti z našeho týmu mají s krizovou intervencí bohaté zkušenosti.

Základní rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem

Psycholog je odborník, který vystudoval pětiletý akreditovaný studijní program psychologie (jednooborově nebo v kombinaci s jiným humanitním oborem). Poskytuje psychologické poradenství nebo psychodiagnostiku (pracuje se standardizovanými psychologickými testy). Pokud se rozhodne pracovat ve zdravotnictví, zahájí pětiletou předatestační přípravu a po složení atestace se stane klinickým psychologem a může své služby vykazovat pojišťovně, pokud s ním tato uzavře smlouvu.

Psychoterapeut je odborník, který poskytuje psychoterapii v oblasti zdravotnictví anebo mimo ně. Již delší dobu se sami odborníci nemohou shodnout, kdo a kde může psychoterapii poskytovat. Jedna skupina tvrdí, že psychoterapie má své místo pouze ve zdravotnictví (a tedy každý člověk, který je pro psychoterapii indikován, musí mít psychiatrickou diagnózu, která zůstává jako záznam v jeho lékařské dokumentaci). Druhá skupina zastává názor, že psychoterapie má své místo i mimo zdravotnictví a pro její indikaci není třeba člověka stigmatizovat diagnózou. Naopak, spousta lidí využívá procesu psychoterapie i jako prevence psychických potíží. Stanovisko Evropské asociace psychoterapeutů zní takto:  psychoterapeutem se stává a psychoterapii může vykonávat ten, kdo absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii, který sestává z teoretického vzdělávání, sebezkušenostní části a praxe pod supervizí. Celkový počet hodin vzdělávání v psychoterapii nesmí být menší než 3200 hodin a vzdělávání musí být rozloženo nejméně do 7 let. První tři roky (přesněji nejméně tři roky) odpovídají teoretické přípravě na vysoké škole, kde se získá většina z počtu hodin teoretické části. Preferováno je vysokoškolské vzdělání humanitního nebo sociálního směru. Nejméně 4 roky trvá vlastní systematický výcvik. Sebezkušenostní část výcviku musí být minimálně 250tihodinová. V rámci zmíněných 7 let výcviku získává frekventant minimálně dva roky zkušenosti v praxi pod kontinuální supervizí.

Viz. stránky EAP: (struktura výcviku je zpracována podle verze 4 Evropského certifikátu pro psychoterapii; tedy podle znění schváleného v roce 2009). 

V Brně doporučuji psychoterapeutku Mgr. Janu Brzkovskou, www.psychoterapie-brzkovska.cz

Psychiatr je odborník, který vystudoval medicínu a dosáhl atestace v oboru psychiatrie. Psychiatr může stanovit diagnózu a předepsat léky. Většinou pracuje na pojišťovnu (buď ve zdravotnickém zařízení, nebo soukromé praxi). Pokud má psychiatr zároveň psychoterapeutický výcvik, může vykonávat k diagnostice také psychoterapii.

OBJEDNAT SE

CENÍK